Hersz Wolf Finkielsztejn
Hersz Wolf  Finkielsztejn
-

הערסז וואלף  פינקיעלשטיין
 
ייִדיש  détails
 naissance
 birth
 narodziny
געבורצטאָג   13/06/1919  n° 34 rue Świętojerska Varsovie
 nationalité
 nationality  narodowość נאַציאָנאַליטעט   Polonais naturalisé français le 06/07/1939
 mariage
 marriage  małżeństwo חתונה   Fiancé
 profession
 occupation
 zawód
אַרבעט   Apprenti tailleur
 Magasinier
 résidence
 residence  pobyt וווינאָרט   9 rue de la fontaine au roi Paris XIe
 déportation
 deportation  deportacja
אומברענג־לאַגער   21/08/1941 Drancy
 27/03/1942 convoi n°1 Auschwitz
 décès
 death  śmierć טויט   24/05/1942 Auschwitz

En cas d'erreur ou de complément, merci de me contacter
Close